در این قسمت به معرفی اجمالی Legend و Title برای نمودار در ماژول Matplotlib می‌پردازیم.

from pylab import *

x = ma.arange(0, 2*pi, 0.02)
y = ma.sin(x)
y1 = sin(2*x)
y2 = sin(3*x)

lines = plot(x, y, 'r', x, y1, 'g', x, y2, 'bo')

legend( ('sin(x)', 'sin(2x)', 'sin(3x)') ,
        loc = 'upper right',
        shadow = True)
title('Plot Sin(x), Sin(2x) and Sin(3x).')
show()
خروجی
همانطور که دیده می‌شود در دستور plot سه بخش وجود دارد که مربوط به هرکدام از نمودارهاست.
دستور legend نیز برای نوشته گذاری روی هر نمودار است و به شکلی که مشاهده می‌کنید استفاده شده است. 
برای دستور فوق آپشن loc می‌تواند موارد زیر را داشته باشد. این مقادیر هم به صورت Number و هم به صورت String برای پارامتر loc قابل استفاده هستند.
String Number
upper right 1
upper left 2
lower left 3
lower right 4
right 5
center left 6
center right 7
lower center 8
upper center 9
center 10

برای مثال‌های بیشتری از دستور legend به اینجا، اینجا، اینجا و اینجا مراجعه کنید.