پایتون‌کار

برنامه نویسی با مختصرترین کد دنیا

پایتون‌کار

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حل عددی دستگاه معادلات» ثبت شده است

روش‌های تکراری برای حل دستگاه معادلات خطی

در این برنامه‌ها، الگوریتم‌های روش‌های

  1. ژاکوبی
  2. گوس-سایدل

پیاده‌سازی شده است.

به صورت نمونه، ماتریس ضرایب A

[ 4.0   0.24  -0.08]
[0.09    3.0  -0.15]
[0.04  -0.08    4.0]

و ماتریس b 

[ 8.0]
[ 9.0]
[20.0]

و دقت جواب‌ها 

e = 10**(-3)

می‌باشد.

موافقین ۱ مخالفین ۰

حل عددی دستگاه معادلات غیر خطی

حالت خاص: روش نیوتن برای دو معادله و دو مجهول

به عنوان مثال در اینجا دو معادله‌ی زیر را داریم.

f(x, y) = x**2 + 2*x + y**2 - 8
g(x, y) = x**2 - 2*x*y - 4

دقت محاسبه‌ی جواب

ep = 10**(-6)

نقطه‌ی جواب با شروع از نقطه‌ی

x0 = 2 ; y0 = 4

معیار توقف

abs( yn[n] - yn[n-1] ) > ep
 می‌باشد. 
موافقین ۲ مخالفین ۰