در این قسمت به معرفی اجمالی Legend و Title برای نمودار در ماژول Matplotlib می‌پردازیم.