برای نصب آسان ماژولها و استفاده از آنها روشهای زیادی وجود دارد که در اینجا به دو روش از آنها اشاره میکنیم.

  • Pip
  • Easy_install

 اما پیش از معرفی به یک مبحث مقدماتی برای کاربران ویندوز اشاره میکنیم.

  • ویرایش Environment Variables