دو جدول زیر راهنمایی برای دستور plot ماژول matplotlib است که آپشن رنگ و نوع مارکر برای رسم لیستی از نقاط را نشان می‌دهد.

می‌توان از این جدول‌ها در فایل‌های پایتون به عنوان کد غیراجرایی استفاده کرد.

دستور plot به صورت زیر می‌باشد.

plot(xpoints = type(list), ypoints = type(list), optional--> color_marker=type(string or int) , ...)

برای مثال دستور زیر تعدادی نقطه‌ی قرمز رنگ به شکل مربع رسم می‌کند.

from pylab import plot,show
plot([-1,1,2,3,4],[1,5,6,9,16], "rs")
show()

که "r" یعنی Red و "s" یعنی square. و به همین صورت می‌توان ترکیباتی از رنگ و نوع مارکر را با توجه به جدول زیر ساخت!

"""
   =====  =======
   Alias  Color
   =====  =======
   'b'   blue
   'g'   green
   'r'   red
   'c'   cyan
   'm'   magenta
   'y'   yellow
   'k'   black
   'w'   white
   =====  =======
  =========  =====================
  character  description
  =========  =====================
	'-'   solid line style
	'--'   dashed line style
	'-.'   dash-dot line style
	':'   dotted line style
	'.'   point marker
	','   pixel marker
	'o'   circle marker
	'v'   triangle_down marker
	'^'   triangle_up marker
	'<'   triangle_left marker
	'>'   triangle_right marker
	'1'   tri_down marker
	'2'   tri_up marker
	'3'   tri_left marker
	'4'   tri_right marker
	's'   square marker
	'p'   pentagon marker
	'*'   star marker
	'h'   hexagon1 marker
	'H'   hexagon2 marker
	'+'   plus marker
	'x'   x marker
	'D'   diamond marker
	'd'   thin_diamond marker
	'|'   vline marker
	'_'   hline marker

"""