مسابقه‌ی خوبی بود و یک آزمایش نسبتاً متوسط به حساب می‌آمد(البته برای بنده)