پایتون‌کار

برنامه نویسی با مختصرترین کد دنیا

پایتون‌کار

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نیوتن» ثبت شده است

درونیابی

کدنویسی الگوریتم‌های 
 1. لاگرانژ
 2. روش تفاضلات تقسیم شده‌ی نیوتن
 3. درونیابی با نقاط متساوی الفاصله
  1. روش تفاضلات پیشرو
  2. روش تفاضلات پسرو
 4. نکات
هر کدام از این برنامه‌ها، ورودی‌های مختص خود را دارند{بخش Input}؛ xi و fi معرف نقاط بکار برده شده برای درونیابی می‌باشند؛ و xm نقطه‌ایست که باید مقدار آن را پس از درونیابی بدست آوریم.
موافقین ۱ مخالفین ۰

حل عددی دستگاه معادلات غیر خطی

حالت خاص: روش نیوتن برای دو معادله و دو مجهول

به عنوان مثال در اینجا دو معادله‌ی زیر را داریم.

f(x, y) = x**2 + 2*x + y**2 - 8
g(x, y) = x**2 - 2*x*y - 4

دقت محاسبه‌ی جواب

ep = 10**(-6)

نقطه‌ی جواب با شروع از نقطه‌ی

x0 = 2 ; y0 = 4

معیار توقف

abs( yn[n] - yn[n-1] ) > ep
 می‌باشد. 
موافقین ۲ مخالفین ۰

الگوریتم نیوتن-رافسون

این برنامه برای الگوریتم نیوتن-رافسون، برای بدست آوردن ریشه‌ی تابع 

f(x) = 3**x - 1.39

در بازه‌ی

(.5,3)

و دقت محاسبه‌ی جواب 

ep = 10**(-4)

و معیار توقف

abs( c[n] - c[n-1] ) > ep   or  
abs( ( c[n] - c[n-1] ) / c[n] ) > ep   or  
abs( f( c[n] ) > ep

نوشته شده است.

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰