برنامه امواج یک برنامه آموزشی فیزیکی است که به کمک زبان VB.Net نوشته شده است.