دو جدول زیر راهنمایی برای دستور plot ماژول matplotlib است که آپشن رنگ و نوع مارکر برای رسم لیستی از نقاط را نشان می‌دهد.