در این برنامه‌ها، الگوریتم‌های روش‌های

  1. ژاکوبی
  2. گوس-سایدل

پیاده‌سازی شده است.

به صورت نمونه، ماتریس ضرایب A

[ 4.0   0.24  -0.08]
[0.09    3.0  -0.15]
[0.04  -0.08    4.0]

و ماتریس b 

[ 8.0]
[ 9.0]
[20.0]

و دقت جواب‌ها 

e = 10**(-3)

می‌باشد.