این برنامه برای الگوریتم نیوتن-رافسون، برای بدست آوردن ریشه‌ی تابع 

f(x) = 3**x - 1.39

در بازه‌ی

(.5,3)

و دقت محاسبه‌ی جواب 

ep = 10**(-4)

و معیار توقف

abs( c[n] - c[n-1] ) > ep     or    
abs( ( c[n] - c[n-1] ) / c[n] ) > ep     or    
abs( f( c[n] )  > ep

نوشته شده است.