from multiprocessing import Pool

def f(x):
  return x ** 2

def main():
  xi = range(12)
  p = Pool(4) #4 process. If use 'Pool()', Processes will be set automatically.
  fx = p.map(f, xi)
  print(fx)

if __name__ == '__main__':
  main()

البته کد فوق صرفاً مثالی برای معرفی کد چندپردازشی است؛ و ضمناً اجرای عادی مثال بالا از چندپردازشی سریعتر است.
زیرا فراخوانی توابع و برنامه‌های داخلی چندپردازشی خود زمان نسبتاً زیادی را خواهد گرفت. کاربرد چندپردازشی معمولاً در برنامه‌های طولانی و با متغیرهای زیاد است.
در مجموع برای استفاده از چندپردازشی توصیه می‌کنم در کارگاه‌هایی که در سطح دانشگاهی در کشور برگزار می‌شود، شرکت کنید. کلیدواژه‌ی اصلی این کارگاه‌ها High Performance Computing: HPC است.