کدنویسی الگوریتم‌های 
  1. لاگرانژ
  2. روش تفاضلات تقسیم شده‌ی نیوتن
  3. درونیابی با نقاط متساوی الفاصله
    1. روش تفاضلات پیشرو
    2. روش تفاضلات پسرو
  4. نکات
هر کدام از این برنامه‌ها، ورودی‌های مختص خود را دارند{بخش Input}؛ xi و fi معرف نقاط بکار برده شده برای درونیابی می‌باشند؛ و xm نقطه‌ایست که باید مقدار آن را پس از درونیابی بدست آوریم.